Green Machine Ninja Sauce

  • Sale
  • Regular price $30.00


Ninja sauce is an herbal blend for pain relief and rapid healing. Use to treat any type of impact injury where the skin is not broken. Helps to ease pain and soreness, penetrating deep to warm up Chi and break up blocked energy for a speedy recovery.

Ingredients: CBD, camphor, cat nip oil, chamomile oil, kava oil, lobelia, comfrey powder, comfrey oil, lavender oil, menthol, cayenne pepper, chili flakes, ginger root, ground ginger, tea tree oil, turmeric, cloves, eucalyptus oil, pine oil, oregano spirit, arnica blossom, blessed thistle, cinnamon bark, sarsaparilla root, witch hazel, goldenseal root, peppermint oil, lemongrass oil, myrrh, pseudoginseng, jojoba oil, water from Ganges, baji tian, baibu, baidou kou, baihuashe, baiji zi, baishao, baizhi, banxia, cangzhu, caowu, cheqian zi, chenpi, chenxiang, chishao, chuanpo shi, chuanshan long, chuanwu, chuanxiong, dahuang, danshen, danggui, danggui wei, digupi, dingxiang, duhuo, duzhong, ezhu, fangfeng, fuhai shi, fuling, fupen zi, fuzi, gancao, ganjiang, gaoliang jiang, gegen, gouqi zi, gusuibu, guileren, guizhi, haifeng teng, hong hua, hua jiao, huang bai, huang qin, ji xue teng, jiang huang, jiang xian, jie geng, jing jie, kuan jin teng, li lu, liu huang, liu ji nu, long gu, lu lu tong, luo shi teng, ma huang, mo yao, mu dan pi, mu gua, mu tong, mu xiang, niu xi, pu gong ying, pu huang, qian nian jian, qiang huo, qin jian, qing pi, rou cong rong, rou gui, ru xiang, san leng, san qi, shan zhu yu, she chuang zi, sheng di huang, shu di huang, song jie, su mu, tao ren, tian ma, tian nan xing, tubie chong, tu si zi, wei ling xian, wu jia pi, wu ling zhi, wu wei zi, xi xing, xiang fu, xu duan, xue jie, yan hu suo, yu jin, ze lan, zhang nao, zhi ke, zi ran tong, zi su ye, zi wan. (aged 4 year minimum)